Politica de confidenţialitate a datelor
cu caracter personal [GDPR]

SC DURO INVEST SRL, avand sediul social in Roman, pe Str. Artera Vest F.N. , jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/133/2010, avand CUI 26604272, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre SC DURO INVEST SRL numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, numit in continuare GDPR.

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

- „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii sale identitati fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

- „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

- „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

- „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

- „parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

- „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

SC DURO INVEST SRL prelucreaza datele personale colectate in temeiul si cu scopul ofertarii serviciilor noastre conform interesului manifestat de catre dvs. si in scopul incheierii contractelor de colaborare. SC DURO INVEST SRL NU VA FURNIZA DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL CATRE ALTE FIRME IN SCOPURI PUBLICITARE.


Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,

– dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal,

– dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,

– dreptul la restrictionarea prelucrarii,

– dreptul la portabilitatea datelor,

– dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat,

– dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.


Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SC DURO INVEST SRL, adresa Str. Artera Vest F.N., Roman, judetul Neamt, in atentia responsabilului cu protectia datelor – sau la adresa de mail duroinvestsrl@gmail.com.

In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam saa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.

In acest sens, SC DURO INVEST SRL va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare.

SC DURO INVEST SRL se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

SC DURO INVEST SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, imputerniciti ai SC DURO INVEST SRL ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de SC DURO INVEST SRL, conform conditiilor din prezenta Politica.


Sesizari

In cazul in care considerati ca drepturile nu v-au fost respectate sau ca folosim datele dvs. personale in mod abuziv, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:


Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti

Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro


Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.